www.cistykoberec.cz

 

 

 

 

 

 

                   

Podmínky nájemní smlouvy

1) Pronajímatel přenechává nájemci předmět nájmu k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje zaplatit nájemné.
Cena za nájem je hrazena v hotovosti při převzetí předmětu nájmu včetně vratné kauce 2000 Kč. Předmět nájmu bude řádně překontrolován oběma stranami v místě předání. Pronajímatel je povinen seznámit nájemce s obsluhou a údržbou zařízení. Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu včas a na dohodnutém místě vrácení. Nájemce se zavazuje, že předmět nájmu vrátí nepoškozený, ve stavu, ve kterém jej převzal s ohledem na běžné opotřebení. Předmět nájmu bude při převzetí překontrolován oběma stranami.

2) Nájemce se zavazuje předmět nájmu pečlivě ochraňovat a zajišťovat proti jeho krádeži či poškození.

3) Nájemce zodpovídá i za škody způsobené třetími osobami, kterým k předmětu nájmu umožnil přístup ať již vědomě nebo z nedbalosti. V případě odcizení předmětu nájmu nahlásí toto neprodleně pronajímateli.

4) Při poškození předmětu nájmu hradí nájemce opravu poškozené části a takto způsobené škody na předmětu nájmu budou opraveny a přednostně hrazeny z kauce, kterou nájemce pronajímateli předal při podpisu této smlouvy. Případný rozdíl bude nájemci vrácen, nebo nájemcem doplacen po provedené opravě. Oprava předmětu nájmu bude provedena v autorizovaném značkovém servisu.

5) Při úplném zničení, ztrátě nebo odcizení předmětu nájmu se nájemce zavazuje pronajímateli zaplatit částku, odpovídající ceně nového předmětu nájmu, ve výši 15.000,- Kč, která je splatná do deseti dnů ode dne předpokládaného vrácení. Dostane-li se nájemce do prodlení s uhrazením této částky, bude povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den svého prodlení až do zaplacení.

6) Je-li předmět nájmu vrácen po uplynutí sjednané doby, je nájemce povinen platit pronajímateli nájemné až do vrácení věci a dále smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení s vrácením předmětu nájmu. Pokud prodlení s vrácením předmětu nájmu přesáhne dobu 5-ti pracovních dnů, s okamžitou platností zaniká smlouva o zapůjčení a nevrácení předmětu nájmu se považuje za odcizení. Bude ihned podáno trestní oznámení na osobu nájemce, pro podezření z podvodu a neoprávněného užívání cizí věci.


© 2008 tomas_ch@seznam.cz